přednášející

Mgr. Jeroným Lešner

Hydrogeologická úskalí vsakování srážkových vod

Anotace konferenčního příspěvku

Provádění vsakovací zkoušky může navenek vypadat jako jednoduchý polní test, u kterého stačí odečítat pokles hladiny ve zkušební sondě, a tím je zjištěn platný výsledek i jeho zhodnocení. Protože se ale vlivem geologické stavby může měnit průběžnost struktur, kterými jsou vody odváděny, při nepříznivé kombinaci okolností může vsakování vést i k nárůstu rizika nestability svahu, dodatečnému sedání zhutněných zásypů inženýrských sítí, snížení únosnosti zemních plání nebo jiným nežádoucím změnám.

V přednášce si představíme jak obecné zásady provádění vsakovacích zkoušek a zásady vsakování srážkových vod, tak především příklady situací, kdy vsakovací prvek navzdory svému zjištěnému příznivému koeficientu vsaku může pro své okolí vytvářet riziko, na základě kterého je hydrogeologicky a inženýrskogeologicky správné takové vsakování naopak zamítnout.


Představení přednášejícího

Mgr. Jeroným Lešner je odborně způsobilým inženýrským geologem a hydrogeologem s praxí 19 let v oboru. Těžištěm jeho práce je zpracování podrobných inženýrskogeologických průzkumů a průzkumů pro účely vsakování srážkových vod pro stavby občanské vybavenosti, průmyslové areály, silniční stavby a mosty. Působí jako samostatný specialista na trhu mimo státní zakázky.

Při vyhodnocení svých průzkumných prací a při provádění odborného dozoru musí volit mezi všeobecným zájmem vsakování srážkových vod, zájmem dlouhodobé ochrany zemin před degradací vlivem zvlhčení a zájmem nezvyšování geotechnického rizika pro okolní pozemky, případně včas argumentovat pro hledání přijatelného kompromisu.