přednášející

Ing. Jiří Vítek

Adaptace měst na změnu klimatu a dopravní stavby

Anotace konferenčního příspěvku

Adaptace měst na změnu klimatu a dopravní stavby

přednáška je rozdělena do tří částí:

1. Města a změna klimatu
2. Modrozelená infrastruktura v územním plánování
3. Modrozelená infrastruktura ve stavebnictví – v dopravních stavbách

O čem jednotlivé části přednášky Adaptace měst na změnu klimatu a dopravní stavby budou:

1. Města a změna klimatu

Tisíce let hledal člověk správnou podobu měst, aby ho chránila před divokou přírodou a jejími živly až dospěl k poznání, že pokud chce ve zdraví přežít, musí přírodu, před níž se chtěl ve městech původně chránit, do měst pustit. Stavitelé měst se v celé jejich historii řídili základním pravidlem – povrchovou vodu z přívalových dešťů je potřeba co nejrychleji od každého domu, z každé ulice odvést nejkratší cestou pryč, mimo jejich dosah, mimo město. Nelámali si hlavu tím, že problém s okamžitým přebytkem srážkové vody se tímto způsobem neřeší, pouze odkládá. Pokročilá míra urbanizace a globální změna klimatu přivedla do měst modrozelenou infrastrukturu – nejúčinnější nástroj k zajištění udržitelného rozvoje měst.

2. MZI v územním plánování

Modrozelená infrastruktura je systém odvodnění, kterým je možné ve městech prostřednictvím řady ekosystémových služeb eliminovat negativní dopady změny klimatu. Ve městech je nutné vytvořit podmínky pro obnovu malého vodního cyklu, který byl v krajině před jejím zastavěním. Podmínkou je přijetí dosti podstatných změn ve stavebnictví a územním plánování. Pokud chceme, aby byl život v našich městech pro její budoucí obyvatele bezpečný a zdravý, musíme co nejdříve v jejich ulicích vytvářet místa pro MZI …

3. MZI ve stavebnictví – v dopravních stavbách

… a nejenom to, účinnost a dlouhodobá funkčnost opatření MZI je závislá na změnách zejména pozemních a dopravních staveb. U dopravních staveb se změny týkají hlavně povrchů a konstrukcí odvodňovaných komunikací. Míra ochrany měst před negativními účinky změny klimatu je úměrná míře aplikace adaptačních opatření. Proto je při zavádění MZI důležitá systémovost, systematičnost a důslednost. K tomu městům velmi pomáhají metodiky a standardy MZI.


Představení přednášejícího

Ing. Jiří Vítek - vodohospodář, specialista na odvodňování urbanizovaných území prostřednictvím modrozelené infrastruktury

Člen expert CZWA, člen DWA, ČVTVS, ČAH, SZKT a člen brněnského architektonického sdružení Obecní dům.

Soukromou projektovou kancelář založil Jiří Vítek v říjnu 1992 a od ledna 2004 z ní udělal JV PROJEKT VH s.r.o.  

Odvodňování a odkanalizování urbanizovaných území se věnoval jako zaměstnanec brněnského Hydroprojektu (Aquatisu) od roku 1983. Jeho práce byla vždy spojená s novátorskými přístupy a postupy. Ještě jako zaměstnanec Aquatisu vytvořil pro Brněnské vodárny a kanalizace a.s. metodiku pro navrhování retenčních nádrží na kmenových stokách v Brně.

Takže nebylo divu, že v roce 2003 vypracoval a prosadil se svými kolegy pro odvodnění nového kampusu Masarykovy univerzity v Brně Bohunicích na tu dobu zcela unikátní koncepci. Na území 35 ha založili systému odvodnění postavený na principech, které nastudovali v německé směrnici DWA-ATV 138. Při překladu spolu s prof. J. Šálkem vytvářeli nové názvosloví, které za ta léta už "zlidovělo" … odvodnění dle principů hospodaření s dešťovou vodou (HDV), průleh, retenční rýha atd. České předpisy k tomu nebyly … technické, ani právní … takříkajíc, nikdo to po nás nechtěl. Klíčová pro projednání prvního systému HDV v ČR na tak velkém území byla exkurze do Berlína, kterou jsme vypravili pro DOSS (za vlastní prostředky) a spolupráce s německou firmou prof. Siekera.

Od té doby se téma adaptace měst na změnu klimatu stalo hlavním zájmem jeho činnosti a modrozelená infrastruktura (MZI) nejčastějším tématem jeho přednášek. Firma JV PROJEKT VH se stala autory/spoluautory koncepcí a metodik odvodnění dle principů HDV, resp. MZI pro řadu měst a městských částí (Karviná, Hranice, Brno, Hradce Králové a Olomouce, Praha aj.).

S kolegy z ČVUT napsali knihu Hospodaření s dešťovou vodou v ČR, píše odborné články v ČR i v zahraničí, přednáší na odborných konferencích, na vysokých školách, univerzitách i pro veřejnost, v současnosti je konzultantem pro MŽP, SFŽP, ČKAIT, státní správu i samosprávu měst a obcí, KAM Brna, IPR HMP aj.

Významnými metodikami a projekty, ve kterých se projevily letité zkušenosti s aplikacemi MZI, jsou STANDARDY HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (HMP), Městský standard plánování, výsadby a péče o uliční stromořadí jako významného prvku modrozelené infrastruktury pro adaptaci na změnu klimatu (IPR HMP) a STUDIE ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ NA VYUŽITÍ SRÁŽKOVÝCH VOD (SMB).

V posledních pěti letech jsme se začal s kolegy zabývat vývojem a výzkumem nových odvodňovacích prvků zpevněných komunikací, jež by potřebám MZI vyhovovaly lépe.