přednášející

Ing. Petr Mondschein, Ph.D.

Hutněné asfaltové vrstvy, nová ČSN 736121, Cementobetonové vozovky 

Anotace I - Hutněné asfaltové vrstvy, nová ČSN 736121

V dubnu tohoto roku vyšla v platnost revidovaná norma ČSN 73 6121. Jedná se o nejdůležitější technický předpis, který slouží k návrhu, výrobě, provádění a kontrole asfaltových směsí resp. asfaltem stmelených konstrukčních vrstev. Obsahem příspěvku je souhrn změn oproti předchozímu znění normy s důrazem na typy používaných asfaltových směsí, jejich vlastnosti a použití. Dále je v příspěvku zdůrazněna problematiky recyklace asfaltových materiálů.

Anotace II - Cementobetonové vozovky

Příspěvek je zaměřen na problematiku CB vozovek na malých plochách tj. např. na autobusových zastávkách, manipulačních a skladovacích plochách. V příspěvku jsou popsány silné stránky CB vozovek, ale i důraz na technologickou kázeň výstavby. Popsány budou i alternativní konstrukce jako jsou dlážděné vozovky a technologie asfaltocementobetonu (ACB).


Představení přednášejícího

Petr Mondschein působí jako odborný asistent na katedře silničních staveb FSv ČVUT v Praze. Je vedoucím Akreditované zkušební laboratoře celé fakulty a vedoucím oborové laboratoře silničních staveb. Je předsedou České silniční společnosti.

Jeho odborným zájmem jsou asfaltové směsi, asfaltová pojiva a recyklovatelné materiály. Jeho činnost je spojena s tématy analýzy a zkoušení asfaltových směsí, recyklace v konstrukcích vozovek a technologie recyklace za studena, kvalita a kontrola, navrhování vozovek.

Je členem vědecké rady ASPK a členem redakční rady časopisu Silniční obzor.